Denk & Beslis mee over zaken die
er toe doen op jouw Schiermonnikoog

Resultaten enquête ruiterpaden en paardrijden

7 jaar geleden
Geen reacties

Paardrijden in de natuur: pure interactie met buiten. Zo leidden we de tweede enquête van Schitterend Schiermonnikoog in, die op 30 november 2017 in de mailbox van de panelleden belandde. Het thema van de vragenlijst zorgde ervoor dat het aantal panelleden groeide tot 284. Een ruime meerderheid, 176 deelnemers, beantwoordde de enquête. Ongeveer evenveel eilanders als niet-eilanders. Een kwart van hen gaf aan af en toe of regelmatig paard te rijden op Schiermonnikoog.

Over de kwaliteit van de ruiterpaden is het panel over het algemeen tevreden. Bij de meesten is bekend dat ook wandelaars gebruik mogen maken van de ruiterpaden. De meerderheid van de panelleden heeft begrip voor de aanleg van een nieuw ruiterpad naar het strand, zodat de ruiters een veiligere route kunnen volgen. Ook over het openstellen van het Waterstaatpad is een groot deel van het panel positief, al geeft een flink aantal van hen aan dat het pad tijdens het broedseizoen ontzien moet worden. Daarom hebben we besloten het Waterstaatpad vanaf nu open te stellen voor ruiters, met uitzondering van de periode van 15 april tot 15 juli.

Ruiters op Schiermonnikoog

Van alle respondenten is 26% ruiter. Bij de eilanders ligt dit percentage iets hoger, namelijk 30%.

Ruim een derde van die eilanders maakt dagelijks een rit te paard, ruim een kwart iedere week. Bij de niet-eilanders is de frequentie aanzienlijk lager. 40% geeft aan 3 tot 6 keer per jaar paard te rijden op Schiermonnikoog, 60% doet dat 1 tot 2 keer per jaar. Een van de eilandgasten neemt zijn eigen paard mee naar het eiland. Van de eilanders die hebben deelgenomen aan de enquête zijn er zeven in het bezit van een paard.

De ruiterpaden

90% van de ondervraagden geeft aan weleens gebruik te maken van de ruiterpaden. Onder hen zijn ook veel wandelaars. Op de vraag of het duidelijk is dat je als ruiter op de ruiterpaden ook wandelaars kunt tegenkomen en andersom antwoordt 21% ontkennend. Het delen van de ruiterpaden -wandelaars en ruiters maken gebruik van hetzelfde pad- leidt bij 7% van de panelleden tot problemen. Wandelaars geven aan het rulle zand en de paardenpoep storend te vinden. Een van de ruiters merkt op dat niet iedereen begrijpt dat je niet zomaar voor een paard moet gaan lopen. Ook loslopende honden worden als storend genoemd, daar schrikken de paarden van. In de nabije toekomst gaan we een ruiterkaart voor het eiland ontwikkelen en willen we meer informatie verstrekken over het delen van de ruiterpaden en de wijze waarop gebruikers van die paden rekening met elkaar kunnen houden.

De kwaliteit van de ruiterpaden wordt door de meeste panelleden voldoende tot goed bevonden. Degenen die matig of slecht hebben ingevuld geven aan dat de paden vaak glad zijn door het maaiafval dat erop gestort wordt. Vooral bij nat weer worden de paden hierdoor lastig begaanbaar, zowel voor de ruiters als de wandelaars. Ook zie je eventuele gaten hierdoor niet. De reden voor het storten van houtsnippers en maaisel op de paden is praktisch van aard: het zijn biologische afvalproducten en ze op een andere wijze afvoeren (bijvoorbeeld naar de wal) is zeer kostbaar. We gaan naar aanleiding van de resultaten van de enquête in gesprek met de ruitervereniging en zullen dan ook dit punt met hen bespreken.

Veilig naar het strand

In het hoogseizoen is er veel verkeer op de Prins Bernhardweg en hebben de ruiters weinig mogelijkheden om uit te wijken. De ruitervereniging heeft daarom aan de gemeente en Natuurmonumenten gevraagd of het mogelijk is een extra ruiterroute aan te leggen vanaf de manege naar het strand. De gemeente en Natuurmonumenten hebben ingestemd met het realiseren van een route richting de strandovergang bij het Jacobspad.

Op de vraag wat de panelleden van de aanleg van deze nieuwe route vinden geeft driekwart aan dit een goede oplossing te vinden. Onder de eilanders is dit zelfs 81%. 14% vindt dat er al genoeg ruiterpaden zijn. We zijn blij dat zo’n grote groep ons eerder genomen besluit ondersteunt. De planning is dat het nieuwe ruiterpad voor het aankomend broedseizoen aangelegd wordt.

Waterstaatpad openstellen?

We hebben de panelleden de keuze voorgelegd of het Waterstaatpad (het pad langs de zuidkant van de stuifdijk van paal 7 tot paal 10) opengesteld moet worden voor ruiters. Zij kunnen dan een grotere ronde rijden.

Bijna 43% van de respondenten vindt dit een goed idee. Van de eilanders vindt 54 % dit prima. Bijna een kwart van de panelleden geeft aan dit goed te vinden, maar niet in het broedseizoen. De overige 24% vindt dat de rust in dit gebied zoveel mogelijk bewaard moet blijven. Een aantal panelleden merkt op dat als het pad ook door ruiters gebruikt gaat worden, het wellicht minder goed begaanbaar wordt voor wandelaars en fietsers. Omdat de meeste panelleden akkoord gaan met het openstellen van het Waterstaatpad voor ruiters, zullen we dit ook gaan doen. Met uitzondering van het broedseizoen, want dan willen we de broedende vogels en hun jongen zoveel mogelijk rust gunnen. We zullen na het eerste jaar evalueren hoe de situatie bevalt en hebben dan vanzelfsprekend ook aandacht voor het gezamenlijke gebruik van het pad.

Paardenpoep

Aan de ruiters hebben we gevraagd of ze weten dat paardenpoep opgeruimd moet worden, ook op de paden buiten de bebouwde kom. Driekwart geeft aan dit te weten en de uitwerpselen ook op te ruimen. Bij de eilander ruiters is dit aantal wat hoger, namelijk 82%. 12% ruimt de poep niet op. Een van de ruiters merkt op dat het vaak niet mogelijk is om de poep direct op te ruimen. Je moet dan immers van je paard afstappen en met veel fietsers of wandelaars in de buurt kan dit gevaarlijk zijn.

Aan alle panelleden is gevraagd of zij het belangrijk vinden dat paardenpoep wordt opgeruimd. 70% geeft aan dat de uitwerpselen opgeruimd moeten worden, maar dat het op de ruiterpaden wel mag blijven liggen. 15% vindt dat het overal opgeruimd moet worden. 12% geeft aan er geen last van te hebben als het blijft liggen, dit zijn voornamelijk eilandgasten. Opmerkingen die over deze vraag gemaakt worden gaan over het feit dat je op ruiterpaden ook paardenpoep kunt verwachten, ook als wandelaar, en dat het juist goed is voor insecten en aanverwanten.

Ruiterpas op Schiermonnikoog?

De laatste vraag van de enquête ging over de ruiterpas. In Nederland moeten ruiters veelal een ruiterpas kopen om een natuurgebied in te mogen. Deze vergunning bestaat uit een label dat wordt bevestigd aan het hoofdstel of rijtuig. Met het geld kunnen natuurorganisaties een deel van het onderhoud van ruiterpaden financieren. Op Schiermonnikoog onderhoudt Natuurmonumenten de ruiterpaden zelf.

Op de vraag of we ook op Schiermonnikoog een ruiterpas moeten invoeren antwoordt 29% (23,2% eilanders, 34,9% niet eilanders) bevestigend. 44% van de panelleden vindt het goed dat Natuurmonumenten de ruiterpaden onderhoudt. Een relatief klein deel van de ondervraagden geeft aan dat alleen leden van Natuurmonumenten gebruik zouden mogen maken van de ruiterpaden of dat de ruitervereniging zelf het onderhoud van de ruiterpaden op zich moet nemen. Een van de panelleden stelt voor dat de ruiters jaarlijks iets terug kunnen doen, bijvoorbeeld in de vorm van vrijwilligerswerk. Een ander merkt op dat de ruiterpaden als service gezien moeten worden voor zowel de eilander- als de gastruiters. De meningen over de ruiterpas en de bijdrage voor de onderhoudskosten van de paden zijn dus verdeeld. Natuurmonumenten gaat in overleg met de ruitervereniging en de manege bekijken welke vorm voor het eiland het meest wenselijk is. Natuurmonumenten hecht daarbij erg aan samenwerking.

Conclusie

De tweede enquête van Schitterend Schiermonnikoog is door een flink aantal panelleden ingevuld. Enkele aandachtspunten komen nadrukkelijk naar voren. Er moet duidelijker worden aangegeven dat je op ruiterpaden ook wandelaars kunt tegenkomen. Samen met de gemeente zullen we daarom een nieuwe ruiterkaart ontwikkelen. Via Schitterend Schiermonnikoog houden we het panel op de hoogte van de ontwikkelingen op dit gebied.

In het hoogseizoen zullen we dit ook via meerdere mediakanalen communiceren. Ook komt naar voren dat het maaisel op de ruiterpaden bij natte omstandigheden gladheid veroorzaakt. Dit is een aandachtspunt voor het overleg met de ruitervereniging. Het Waterstaatpad zal vanaf nu opengesteld worden voor ruiters, met uitzondering van de periode 15 april tot 15 juli. Na een jaar zullen we evalueren hoe dit bevalt. In overleg met de ruitervereniging en de manege zal bekeken worden op welke manier samengewerkt kan worden aan het onderhoud van de ruiterpaden.

Reacties zijn gesloten.

[bws_google_captcha]