Denk & Beslis mee over zaken die
er toe doen op jouw Schiermonnikoog

Resultaten enquête over Schitterend Schiermonnikoog

6 jaar geleden
Geen reacties

In augustus 2017 zijn we gestart met het online platform Schitterend Schiermonnikoog. Na een periode waarin eilanders en gasten zich konden aanmelden, is in oktober de eerste enquête naar de panelleden uitgegaan. Die ging over bankjes en prullenbakken in het Nationaal Park. Eind november volgde de tweede, over paardrijden en ruiterpaden. In februari verzonden we de derde enquête, over het hondenbeleid op Schiermonnikoog. Tevoren hadden we een proefperiode van drie enquêtes afgesproken. Die was nu voorbij. Wij waren erg benieuwd hoe onze panelleden het platform tot nu toe ervaren. De vragen in deze vierde enquête werden door 195 van de 330 panelleden beantwoord. Ruim een derde van hen woont op het eiland.

Relevantie

De onderwerpen van de eerste drie enquêtes worden door een grote meerderheid van de panelleden belangrijk gevonden.

Er zijn wel verschillen waar te nemen tussen eilanders en niet-eilanders. Zo vinden de eilanders de ruiterpaden relevanter en scoren de bankjes in de natuur hoger bij de niet-eilanders. We hebben ook alvast gepeild hoe belangrijk onze panelleden het thema van de eerstvolgende enquête vinden. Die gaat over begrazing in het Nationaal Park. Het verbaast ons niet dat ruim 80% begrazing een belangrijk tot zeer belangrijk onderwerp vindt.

Thema’s

De top drie van onderwerpen waarover onze panelleden willen meepraten zijn recreatie & toerisme (85%), natuurbeheer (80,4%) en infrastructuur (66,7%). Ook de andere thema’s (cultuurhistorie, informatievoorziening & bebording en educatie) scoren goed.

Er worden ook enkele suggesties gedaan, zoals geluidsoverlast, waterhuishouding, landbouw en verkeer & vervoer. Voor ons is dat goed om te weten. We bekijken op dit moment actief samen met andere partijen in het Nationaal Park, onder meer de provincie en de ondernemersvereniging, op welke wijze zij willen participeren in Schitterend Schiermonnikoog.

De enquêtes zelf

Over de opzet van de enquêtes is het panel over het algemeen tevreden. De teksten die in de vragenlijsten staan worden door 90% van de panelleden duidelijk gevonden. Een ruime meerderheid vindt ook de grafieken en tabellen een goed inzicht geven in de reacties. 15% geeft aan ze wel duidelijk maar niet altijd nodig te vinden.

De filmpjes worden door een kwart van de panelleden altijd bekeken, ruim de helft bekijkt de filmpjes af en toe. Twee derde van het panel vindt de filmpjes goed, 30% vindt ze niet nodig.

Een lange enquête, langer dan 10 minuten, zou voor 20% een reden zijn om hem niet in te vullen. Voor ruim 30% kan dit soms een reden zijn om niet mee te doen.

Verschillende soorten vragen, zoals reageren op stellingen, is voor de meerderheid geen probleem. Over de extra informatie die over een onderwerp wordt gegeven oordeelt het grootste deel van de panelleden positief.

Deelname

Van de respondenten geeft een kleine 60% aan dat zij alle enquêtes hebben ingevuld. Anderen geven aan niet altijd te hebben deelgenomen omdat ze het simpelweg vergeten zijn (19%), het onderwerp niet interessant vonden (18%) of geen tijd hadden (15%).

Suggesties ter verbetering

Als laatste hebben we de panelleden gevraagd of ze nog tips hadden om de enquêtes of de terugkoppeling ervan te verbeteren. Hierop ontvingen we een flink aantal aanbevelingen. Zo merkten een aantal panelleden op dat er meer bekendheid gegeven zou moeten worden aan het bestaan van Schitterend Schiermonnikoog. De terugkoppeling en vervolgacties zouden bijvoorbeeld in de Dorpsbode gepubliceerd kunnen worden. In de toekomst zullen we vaker via verschillende media extra aandacht besteden aan het platform. We zullen publiceren in de Dorpsbode, maar bijvoorbeeld ook in de Lytje Pole en op Facebook.

Sommige panelleden gaven aan dat zij de antwoorden op de enquêtevragen soms sturend vinden. Enkele anderen deden de suggestie om meer ruimte te geven voor eigen inbreng. We begrijpen dat vragen soms als sturend worden ervaren, bijvoorbeeld bij vragen waarbij er een keuze gemaakt moet worden uit meerdere antwoordopties. Bij een open vraag kun je precies antwoorden wat je zelf wil. Dit heeft te maken met het verwerken van de resultaten. Bij open vragen kost het analyseren van de antwoorden veel meer tijd. Daarnaast zorgt een beperkt aantal keuzemogelijkheden ervoor dat mensen een keuze maken voor het antwoord dat het best in de richting komt van wat ze vinden. Dit geeft dan vaak een veel duidelijker beeld van de meningen. We proberen vooraf zo goed mogelijk in te schatten welke antwoordopties er allemaal zijn en deze ook aan te bieden, maar het kan natuurlijk voorkomen dat jouw precieze antwoord er niet tussen staat. Soms bieden we dan ruimte voor eigen inbreng met een invulmogelijkheid, soms ook niet. Mocht je na het invullen van de enquête iets willen opmerken of een suggestie willen doen dan kan dat natuurlijk altijd door een e-mail te sturen naar info@schitterendschiermonnikoog.nl.

Conclusie

De resultaten van de enquête ondersteunen het besluit om ook na deze proefperiode door te gaan met het online platform Schitterend Schiermonnikoog. We zijn blij met de overwegend positieve reacties van onze panelleden. De suggesties die zijn gedaan nemen wij graag ter harte. Wij zullen ons de komende maanden inzetten om de bekendheid van het platform onder eilanders en eilandgasten te vergroten. Ook zullen we bij het formuleren van de enquêtevragen telkens een goede afweging maken of er een optie voor eigen inbreng kan worden geboden.

Reacties zijn gesloten.

[bws_google_captcha]