Denk & Beslis mee over zaken die
er toe doen op jouw Schiermonnikoog

Resultaten enquête Hondenbeleid op Schiermonnikoog

6 jaar geleden
Geen reacties

Op 23 februari 2018 ontvingen onze panelleden de derde enquête met als onderwerp ‘Trouwe viervoeters in de natuur’. Het hondenbeleid op Schiermonnikoog blijkt voor velen een onderwerp te zijn waarover men wil meepraten. De vragenlijst is door 232 panelleden ingevuld. Ruim een derde van hen woont op het eiland. De helft van de ondervraagden heeft zelf een hond of laat weleens de hond van anderen uit.

——————————————————————————-

Hond of niet?

Bijna de helft van de panelleden heeft een hond of laat wel eens de hond van anderen uit. Bij de eilanders ligt dit percentage iets hoger dan bij niet-eilanders.

We zetten hieronder in de grafieken/tabellen telkens de antwoorden van de inwoners en van de bezoekers naast elkaar. De percentages die we in de tekst noemen zijn (mits anders vermeld) het gemiddelde van alle groepen: eilanders, niet-eilanders en onbekend. 

Logischerwijs komen de eilanders vaker met hun hond in het Nationaal Park dan niet-eilanders.

Aan de lijn

Driekwart van de hondenbezitters geeft aan de hond aan te lijnen waar dat moet, 13% laat de hond altijd los lopen, ook op plaatsen waar het niet mag.

Losloopgebieden

In de brochure ’Welkom op Schiermonnikoog’ staat een kaartje waarop de losloopgebieden zijn weergegeven. Deze folder is verkrijgbaar bij de gemeente, het bezoekerscentrum en de VVV. Slechts de helft van de panelleden kent deze folder. Bij de niet-eilanders is dit aantal nog lager, namelijk 36%.

Enkele keren werd de suggestie gedaan om de folder reeds op de veerboot te verstrekken. We gaan in overleg met Wagenborg bekijken wat de mogelijkheden zijn voor uitgifte van de folder en het hondenkaartje op de veerboot.

Markering

Paaltjes langs de wandelpaden geven aan wanneer je een losloopgebied betreedt. Van alle ondervraagden vindt 33% dat deze paaltjes niet duidelijk genoeg aangegeven zijn.

Ze merken daarbij op dat de paaltjes niet opvallen en dat je er zo overheen kijkt. Ook is het soms niet zichtbaar waar het losloopgebied eindigt en het is niet voor iedereen duidelijk aan welke kant van het paaltje de hond los mag en aan welke kant niet. Enkele panelleden meldden dat er soms bordjes ontbraken op de paaltjes. Een panellid gaf de suggestie om een app te ontwikkelen die een melding geeft wanneer je een losloopgebied in komt. In principe moet een hond altijd aangelijnd zijn. De gemeente Schiermonnikoog heeft hierop een aantal uitzonderingen gemaakt. We realiseren ons dat we de losloopgebieden duidelijker moeten aangeven. We zullen nagaan of de paaltjes op de juiste plekken staan. Indien nodig zullen we ze verplaatsen of er enkele bijplaatsen. Vanzelfsprekend zullen we ontbrekende of niet goed leesbare bordjes op de paaltjes vervangen.

Toezicht en handhaving

Hondenbezitters die zich niet aan de regels houden in de natuur krijgen een waarschuwing en bij herhaling een bekeuring van de boswachter of de politie. 65% van de respondenten vind dit een goede aanpak, 15% vindt het niet nodig om hiervoor te bekeuren, een waarschuwing is volgens hen voldoende. Daar tegenover vindt eveneens 15% dat er direct bekeurd zou moeten worden. Enkele panelleden geven aan dat ze niet de indruk hebben dat er op Schiermonnikoog gehandhaafd wordt.

Belonen

Over het geven van een beloning aan hondeneigenaren die in de natuur hun hond aangelijnd hebben, zijn de meningen verdeeld. Van alle panelleden vindt 33% het een goed initiatief en de moeite waard om op Schiermonnikoog uit te proberen. Daarentegen zegt 37% dat ze daar geen beloning voor willen. Het is volgens hen vanzelfsprekend dat de hond in de natuur aangelijnd moet zijn. 21% ziet liever dat er extra wordt ingezet op handhaving. Ook bij diegenen die op deze vraag “Anders, namelijk:” hebben ingevuld lopen de meningen sterk uiteen. De een noemt het de omgekeerde wereld, de ander vindt het een leuk idee, maar vindt een tegoedbon voor koffie te ver gaan. Ondanks het feit dat er geen meerderheid is voor het belonen van hondeneigenaren die zich aan de regels houden, willen we er op Schiermonnikoog dit hoogseizoen toch mee gaan starten. Ervaring van andere terreinbeheerders leert dat het uitdelen van de beloning een prettig contactmoment oplevert met hondeneigenaren. Daarnaast levert de start van een dergelijk actie vaak ook media-aandacht op. Dit helpt bij het verspreiden van de boodschap: honden aan de lijn!

 

Jachtinstinct

Als een hond wild ruikt wordt zijn jachtinstinct geprikkeld. De hond wil het dier opsporen. Loslopende honden kunnen hierbij in de natuur veel verstoren. Ook kunnen zij andere wandelaars (en hun honden) tot last zijn. Op één na zeggen alle panelleden hiervan op de hoogte te zijn. 42% heeft weleens ervaren dat loslopende honden in het Nationaal Park problemen veroorzaken. Bij de eilanders ligt dit aantal zelfs op 57%.

Daarbij worden het verstoren van vogels en het achter wild aanjagen het meest genoemd. Maar ook het tegen mensen opspringen, fietsers en ruiters in gevaar brengen en de angst van kleine kinderen voor loslopende honden worden vaak ervaren. Een aantal keren wordt opgemerkt dat de eigenaar van de hond niets doet of zelfs brutaal reageert.

Aan hondenbezitters of mensen die wel eens een hond uitlaten is gevraagd of zij verwachten dat de hond achter wild aanjaagt. 45% zegt zeker te weten dat de hond dit zal doen, 42% zegt dat ze dat niet zien gebeuren.

Aan de panelleden is ook de vraag gesteld of zij er wat van zeggen als zien dat iemand zijn/haar hond loslaat lopen in een gebied waar dat niet mag. Uit de reacties valt af te leiden dat er ongeveer evenveel mensen zijn die er wat van zeggen als mensen die er niets van zeggen. Iets meer dan een kwart van de ondervraagden zegt het wel te willen maar niet te durven. Een van de panelleden gaf aan dat er hierover meer voorlichting gegeven zou moeten worden. Vooral in de kwetsbare broedtijd. Ook zou er dan meer toezicht en handhaving moeten zijn. Handhavers van politie en Natuurmonumenten treden actief op in het veld. Zij geven voorlichting, maar kunnen indien nodig ook een bekeuring geven.

Hondenpoep en opruimplicht

Het laatste onderdeel van de vragenlijst ging over hondenpoep en het opruimen ervan. Binnen de bebouwde kom ruimt vrijwel iedere eigenaar de uitwerpselen van zijn/haar hond (meestal) op. Op onverharde paden in het natuurgebied blijkt dit niet vanzelfsprekend te zijn. 29% van de hondenbezitters zegt de poep soms op te ruimen en 37% doet dit niet.

Het blijkt dat 55% niet weet dat er in de natuur ook een opruimplicht geldt. Onder de eilanders is dit zelfs 61%. Van alle hondeneigenaren is 85% zich ervan bewust dat ze bekeurd kunnen worden als ze de poep niet opruimen.

Van de panelleden die geen hond hebben vindt 95% het belangrijk dat hondenpoep overal wordt opgeruimd en vindt 84% dat de hondenbezitter direct een bekeuring moet krijgen als hij/zij de poep laat liggen, ook op onverharde paden. Aan alle panelleden is gevraagd of ze er wat van zeggen als ze zien dat iemand de hondenpoep niet opruimt. 41% geeft aan dit te zullen doen, 32% doet dit niet. De overige 27% zegt dit wel te willen zeggen, maar durft niet. Opvallend is dat relatief meer eilanders aangeven de hondenbezitter erop aan te spreken.

Hondenpoepzakjes

De gemeente Schiermonnikoog stelt hondenpoepzakjes ter beschikking. Deze zijn via speciale dispensers op verschillende plekken op het eiland verkrijgbaar. Ruim 90% van alle panelleden weet dat de gemeente deze service biedt, 38% maakt er ook regelmatig gebruik van. 79% vindt het goed dat de gemeente hiervoor zorgt, 18% zegt dat hondeneigenaren zelf voor zakjes moeten zorgen.

Enkele ondervraagden merken op dat ze de poep wel willen opruimen, maar dat er dan wel voldoende prullenbakken moeten zijn om de zakjes in te deponeren. Een andere hondenbezitter gaf aan dat het poepzakje best een stuk meegenomen kon worden. Ook wordt opgemerkt dat het beter zou zijn papieren zakjes of zakjes van ander afbreekbaar materiaal te gebruiken. De laatste vraag die we aan de panelleden stelden was wat ze zouden doen als ze zien dat iemand de poep wel in een zakje doet, maar het vervolgens op de grond laat liggen. Een flinke meerderheid geeft aan dat ze de eigenaar daar op aan zullen spreken. 14% zegt het zakje zelf op te zullen rapen en weg te gooien, 17% zou er wel wat van willen zeggen maar durft dit niet.

De gemeente gaat de APV erop na kijken en organiseren dat een hondenbezitter altijd een poepzakje bij zich moet hebben. Dit voorkomt misverstanden over poepopruimen waar dan ook op het eiland.

Conclusie

Veel panelleden hebben de tijd genomen om deze derde enquête in te vullen. Dat vinden we natuurlijk erg fijn. We kunnen wel zeggen dat het hondenbeleid op Schiermonnikoog een thema is dat leeft, zowel onder eilanders als onder eilandgasten.

De plekken waar honden los mogen lopen blijken niet voor iedereen goed bekend te zijn en worden niet duidelijk genoeg aangegeven. Hier gaan we samen met de gemeente nog eens goed naar kijken.

Het is bij de panelleden bekend dat loslopende honden in de natuur verstoring kunnen veroorzaken of andere wandelaars tot last zijn. Veel mensen hebben zelf ervaren dat een hond achter wild aangaat, een groep vogels verstoort of tegen hen opspringt. Handhavers van politie en Natuurmonumenten zullen hier extra op toezien en indien noodzakelijk op handhaven.

Bij de meeste hondenbezitters is bekend dat er binnen de bebouwde kom een opruimplicht geldt. Dat dit ook in de natuur van toepassing is, weten velen van hen niet. Wel is bij een flinke meerderheid bekend dat zij bekeurd kunnen worden als ze de hondenpoep niet opruimen. De service die de gemeente aanbiedt door poepzakjes via dispensers aan te bieden wordt erg gewaardeerd. De gemeente Schiermonnikoog neemt in de APV mee dat iedere hondenbezitter opruimplicht heeft waar dan ook op het eiland. Iedere hondenbezitter heeft een poepzakje bij zich!

Tweederde van de panelleden vindt het goed dat hondenbezitters die zich niet aan de regels houden eerst een waarschuwing krijgen en bij herhaling een bekeuring. Een kleine meerderheid zou graag zien dat het in het Nationaal Park meer toezicht gehouden wordt op de naleving van het hondenbeleid. Goed gedrag gaan we in het hoogseizoen belonen met koffiebonnen, ondanks het feit dat de meningen van het panel hierover verdeeld zijn.  Het uitdelen van de beloning levert een prettig contactmoment met hondeneigenaren op en een dergelijk actie kan vaak rekenen op media-aandacht. Dit helpt bij het verspreiden van de boodschap: honden aan de lijn!

Reacties zijn gesloten.

[bws_google_captcha]